Thông báo
Lượt đọc: 260

Công văn số 355/TB-SGDĐT ngày 31/01/2018 về việc tiếp nhận và giải quyết hố sơ 15 dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, 4 trên môi trường mạng của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Công văn số 355/TB-SGDĐT ngày 31/01/2018 về việc tiếp nhận và giải quyết hố sơ 15 dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, 4 trên môi trường mạng của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Chi tiết xin mời xem trong file đính kèm.